Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն առարկայի քննության հարցաշար

<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ>> առարկայի քննության (Դեկտեմբերի 17)

Հարցաշար’

 1. Զբոսաշրջության պատմությունը և զարգացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները, առանձնացման սկզբունները։
 2. Զբոսաշրջության տեսակները և դասակարգումը։
 3. Զբոսաշրջային հիմնական և հարակից ծառայությունները, դրանց դասակարգումը և առանձնահատկությունները։
 4. Զբոսաշրջային բիզնեսի էությունը, տեսակները։
 5. Զբոսաշրջային բիզնեսի և զբոսաշրջության պատմական զարգացման միջև կապը։
 6. Զբոսաշրջության ժամանակակից բնորոշումը և հիմնական հասկացությունները։
 7. Զբոսաշրջության ոլորտի պետական կարգավորման գործիքները, իրավական կարգավորման ենթակա հարաբերությունները։
 8. Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպումը կարգավորող իրավական ակտերը և դրանց հիմնական պահանջները։
 9. Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջները և արտոնությունները, դրանց որակավորման (լիցենզավորման)’ օրենսդրությամբ սահմանված կարգը։
 10. Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների պարտավորությունները։
 11. Զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցելու պայմանները։
 12. Անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահանջները զբոսաշրջային ծառայություններում (կազմակերպություններում)։
 13. Զբոսաշրջության ոլորտում տնտեսվարման և հաճախորրդների հարաբերություններում սահմանված պատասխանատվության դեպքերը և հիմքերը։

14․ Զբոսաշրջության ձևերը, տեսակները, դասակարգումը։

 1. Զբոսաշրջության ձևերի առանձնահատկությունները։
 2. Զբոսաշրջության տեսակների առանձնահատկությունները։
 3. Զբոսաշրջային օբյեկտների ընտրությունը ըստ զբոսաշրջության ձևերի և տեսակների։
 4. Զբոսաշրջային ձեռնարկությունների տեսակները։
 5. Ձեռնարկատիրությունը զբոսաշրջության ոլորտում։
 6. Ձեռնարկատիրական հմտությունները զբոսաշրջությունում։
 7. Ծառայությունների ստեղծում և առաջխաղացում։
 8.  Զբոսաշրջային կազմակերպությունների տեսակները՝ ըստ ծառայությունների։
 9.  Զբոսաշրջային կազմակերպությունների կամ առանձին ծառայություններին ներկայացվող նյութատեխնիկական բազան։
 10.  Զբոսաշրջային ծառայությունների գնահատման սկզբունքները, արդյունավետության գնահատում։
 11.  Զբոսաշրջիկի ինֆորմացիոն հասանելիության և փոխանակման հիմնական բաղադրիչները։
 12.  Զբոսաշրջիկի տեղափոխության ծառայությունների հիմնական միջոցները և բաղադրիչները։
 13. Զբոսաշրջիկի կեցության ծառայությունների հիմնական տեսակները և բաղադրիչները։
 14.  Զբոսաշրջիկի սննդի կազմակերպման ծառայությունների հիմնական եղանակները և բաղադրիչները։
 15.  Զբոսաշրջիկի էքսկուրսիաների իրականացման հիմնական ձևերը և բաղադրիչները։
 16.  Զբոսաշրջիկի անվտանգության և պաշտպանվածության միջոցները և բաղադրիչները։
 17. Զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման միջոցները և բաղադրիչները։
 18. Զբոսաշրջային օժանդակ (ուղեկցող) և լրացուցիչ ծառայությունների տեսակները, դասակարգումը, առանձնահատկությունները։

33․ Զբոսաշրջային հիմնական, օժանդակ և լրացուցիչ ծառայու-թյունների ֆունկցիոնալ ամբողջականությունը, ծառայությունների կապակցումը։

 1.  Լրացուցիչ ծառայությունների ձևավորում և առաջարկ։
 2.  Լրացուցիչ ծառայությունների տնտեսական հետևանքը։
 3.  Օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունները՝ կազմակերպության մրցունակության նախադրյալ։
 4.  Զբոսաշրջային ծառայությունների որակի ապահովման սկզբունքները և մեթոդները։

Գնահատում

Քննությունը կանցկացվի բանավոր։ Քննության համար նախատեսված առավելագույն միավորը 10 բալն է։ Յուրաքանչյուր հարցատոմսի ամբողջական ներկայացումը գնահատվում է 10 միավոր։ Պատասխանի ընթացքում հաշվի կառնվեն սովորողի գիտելիքները հարցի վերաբերյալ և ճիշտ ներկայացման ձևը, խոսքը և շարադասությունը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s