ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ
Հիմնական կրթության 3-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 2-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 3-րդ կուրս

  1. Ջհանգիրյան Գոհար (զբոսաշրջություն)
  2. Շամոյան Միլենա (զբոսաշրջություն)
  3. Սերգեյան Անուշիկ (զբոսաշրջություն)
  4. Մխիթարյան Անահիտ (զբոսաշրջություն)
  5. Շամոյան ԱՆժելա (զբոսաշրջություն)
  6. Սուլյան Մարիաննա (զբոսաշրջություն)

7․02․20

1․«Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքը

2. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը

3. «Մշակութային ժառանգության կարևորությունը հասարակության համար» Եվրախորհրդի շրջանակային կոնվենցիա։

14․02

4. Հայաստանի Հանրապետության oրենքը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին։

5. Հայաստանի Հանրապետության oրենքը մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մաuին։

6. Հայաստանի Հանրապետության oրենքը մշակութային oրենսդրության հիմունքների մասին:

21.02

7. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մաuին։

8. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին։

9. Զբոսաշրջային միջազգային միություններն ու միավորումները, դրանց տեսակները, գործառույթները։

28․02

10. Զբոսաշրջային միջազգային կազմակերպություններին անդամակցության նախապայմաններն ու ընթացակարգերը։

11. Զբոսաշրջային միջազգային կազմակերպություններին և միավորումներին անդամակցության կամ համագործակցության կարգերն ու ընթացակարգերը։

12. Որոշակի զբոսաշրջային միջազգային կազմակերության անդամակցության առաջարկների կազմում:

6․02

Պատրաստել ռեֆերատներ այս թեմաների շուրջ և հրապարակել ուսումնական բլոգում։

13. Զբոսաշրջության բնագավառի օտարերկյա ենթակառուցվածքների հետ համագործակցության անհրաժեշտության հիմնավորումները, նրանց հետ գործընկերության նախապայմանները։

14. Զբոսաշրջության ոլորտի որևէ օտարերկրյա կազմակերպության հետ գործընկերության կազմման առաջարկներ:

15. Ապահովագրության էությունը, տեսակները, ռիսկերը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s