Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն

Առարկան նպատակ ունի պատրաստել զբոսաշրջության գծով
մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն՝

 • Մշակել զբոսաշրջության զարգացման, կազմակերպման սկզբունքներ
 • Իրականացնել պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն զբոսաշրջության ոլորտում,
 • Իրենց տեսական գիտելիքներով և գործնական կարողություններով ու հմտություններով բավարարել զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման արդի միտումներին և պահանջներին։

Առարկայի մոդուլը։

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ հիմնական կրթության 2.1 կուրս՝

 1. Անդրանիկ Սադաղյան (Զբոսաշրջություն)
 2. Նինել Աղանյան (Զբոսաշրջություն)
 3. Անի Պետրոսյան (Զբոսաշրջություն)
 4. Արփի Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)
 5. Դանիել Գաբրիելյան (Զբոսաշրջություն)
 6. Ժաննա Մկրտչյան (Զբոսաշրջություն)
 7. Լիլիթ Թևոսյան (Զբոսաշրջություն)
 8. Նատալի Հովհաննիսյան (Զբոսաշրջություն)
 9. Ռուզան Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)
 10. Լիլիթ Աբրահամյան (Զբոսաշրջություն)

03․02․20

1.Զբոսաշրջության պատմությունը և զարգացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները, առանձնացման սկզբունքները

2. Զբոսաշրջության տեսակները և դասակարգումը

3. Զբոսաշրջային հիմնական և հարակից ծառայությունները, դրանց դասակարգումը և առանձնահատկությունները

10․02

4․Զբոսաշրջային բիզնեսի էությունը, տեսակները

5. Զբոսաշրջային բիզնեսի և զբոսաշրջության պատմական զարգացման միջև կապը

17.02

6.Զբոսաշրջության ժամանակակից բնորոշումը և հիմնական հասկացությունները։

7. Զբոսաշրջության ոլորտի պետական կարգավորման գործիքները, իրավական կարգավորման ենթակա հարաբերությունները։

24.02

8. Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպումը կարգավորող իրավական ակտերը և դրանց հիմնական պահանջները։

9. Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջները և արտոնությունները, դրանց որակավորման (լիցենզավորման)’ օրենսդրությամբ սահմանված կարգը։

10. Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների պարտավորությունները։

2․03

Պատրաստել ռեֆերատներ այս թեմաների շուրջ և հրապարակել ուսումնական բլոգում։

11. Զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցելու պայմանները։

 12. Անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահանջները զբոսաշրջային ծառայություններում (կազմակերպություններում)։

 13. Զբոսաշրջության ոլորտում տնտեսվարման և հաճախորրդների հարաբերություններում սահմանված պատասխանատվության դեպքերը և հիմքերը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s