Ծառայությունների կազմակերպման հիմքերը և իրավական կարգավորումները

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ
Հիմնական կրթության 3-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 2-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 3-րդ կուրս

  1. Ջհանգիրյան Գոհար (զբոսաշրջություն)
  2. Շամոյան Միլենա (զբոսաշրջություն)
  3. Սերգեյան Անուշիկ (զբոսաշրջություն)
  4. Մխիթարյան Անահիտ (զբոսաշրջություն)
  5. Շամոյան ԱՆժելա (զբոսաշրջություն)
  6. Սուլյան Մարիաննա (զբոսաշրջություն)

4․02․20

1․Սպասարկման ծառայությունների զարգացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները, առանձնացման սկզբունքները։

2. Սպասարկման ծառայությունների կազմակերպման ընդհանրությունները և տարբերությունները’ ըստ ժամանակագրության։

3. Սպասարկման ծառայությունները՝ որպես արդյունավետ տնտեսվարման ինքնուրույն համակարգ:

11.02

4. Սպասարկման ծառայությունները՝ որպես արդյունավետությանն օժանդակող համակարգ։

5․ Սեփականության տարբեր ձևերը պետության մեջ։

6․ Կազմակերպությունների ստեղծման կազմակերպաիրավական ձևերը։

18.02

7․Սպասարկման ծառայությունների առկայությունը առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում, դրանց անհրաժեշտությունը։

8․ Սպասարկման ծառայությունների առանձնահատկությունները՝ ըստ կազմակերպության ձևի և նպատակների։

9․ Սպասարկման ծառայությունների կառավարման մակարդակները։

25.02

10․ Աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության համար կիրառվող ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի նորմերը։

11․ Աշխատանքային իրավահարաբերությունների կարգա-վորման հիմնական նորմերը՝ ըստ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի։

12․ Աշխատանքային իրավահարաբերություններում սահմանված արտոնությունների և սոցիալական երաշխավորութունների դեպքերը։

3․03

Պատրաստել ռեֆերատներ այս թեմաների շուրջ և հրապարակել ուսումնական բլոգում։

13. Աշխատանքային իրավահարաբերությունների ընթացքում առաջացած քաղաքացիական և վարչական պատասխանատվության դեպքերը։

14․Սպասարկման ծայայությունները կարգավորող իրավական ակտերը և դրանց հիմնական պահանջները։

15․ Սպասարկման ծառայությունների կազմակերպման ֆինանսատնտեսական հիմքերը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s