Ամառային ճամբար․ իսպաներենի նախագիծ

Համակարգումը՝ Անի Պետրոսյանի. խորհրդատու-ուսուցիչ՝ Բելլա Աբրահամյան։

Սկզբում մի փոքր տեղեկություն, թե որ երկրներում են խոսում իսպաներեն:

Դաս 1

Լրացուցիչ բառեր
ազգություն- nacionalidad
տարիք- edad
ազգանուն- apellido
անուն- nombre
մասնագիտություն- profesion
շնիկ (@)- aroba
կետ (.)- punto

Այս վարժությունը կատարելուց հետո screenshot-ի միջոցով տեղադրեք ձեր բլոգում:

Պատասխանեք տրված հարցերին (իսպաներեն):

¿Cómo te llamas? Me llamo Mariam

¿Cuántos años tienes? Yo veintiocho años

¿A qué te dedicas? Soy  profesora

¿En qué trabajas? Soy profesora

¿Tienes correo electrónico? Si,mariammkhitaryan@mskh.am

¿ Tienes móvil? / ¿Cuál es tu número de teléfono? Si7.¿De dónde eres? Soy Armenia

¿Qué tal? Bien

Դաս 2

Անձնական դերանուններ

Ես – yo

Դու – 

Նա – él– արական սեռի ժամանակ
ella– իգական սեռի ժամանակ
usted– հարգալից խոսելու ժամանակ ( մեծահասակ, պաշտոնյա…)

Մենք – nosotros– Եթե խոսքը այնպիսի խմբի մասին է, որտեղ կան իգական և արական սեռի ներկայացուցիչներ կամ միայն արական սեռի ներկայացուցիչներ:

Nosotras – երբ խոսքը այնպիսի խմբի մասին է, որտեղ միայն իգական սեռի ներկայացուցիչներ են:

Դուք – vosotros – Եթե դիմում եք այնպիսի խմբի, որտեղ կան իգական և արական սեռի ներկայացուցիչներ կամ միայն արական սեռի ներկայացուցիչներ:

Vosotras – Եթե դիմում եք այնպիսի խմբի, որտեղ միայն իգական սեռի ներկայացուցիչներ են:

Նրանք – ellos – հոգնակի արական սեռի ժամանակ

Ellas – հոգնակի իգական սեռի ժամանակ

Ustedes – հոգնակի հարգալից խոսելու ժամանակ ( մեծահասակ, պաշտոնյա…)

Օժանդակ բայ

Ser – լինել

yo soy – ես եմ
tú eres – դու ես
el / ella / usted es– նա է
nosotros / nosotras somos – մենք ենք
vosotros / vosotras sois – դուք եք
ellos / ellas / ustedes son – նրանք են

Օրինակ՝ Ես խոհարար եմ – yo soy cocinero, նա էքսկուրսավար է – ella es guia և այլն:

Մասնագիտություն – profesion

Cocinero / cocinera – խոհարար/ուհի
actriz – դերասան
policia – ոստիկան
jardinero – այգեպան
cantante – երգիչ
guia– էքսկուրսավար
professor / profesora – ուսուցիչ/ուհի
enfermera – բուժքույր
medico – բժիշկ
ingenieros – ինժիներ
perodista – լրագրող

Այս վարժությունում պետք է իրար համապատասխանեցնել դերանունը խոնարված բայի հետ:

Վանդակում գրեք բայը համապատասխան խոնարումով (վարժություն):

Վարժություն3

Դաս 3՝

Գույներ – colores

սպիտակ – blanco
սև – negro
կանաչ – verde
կապույտ – azul
դեղին – amarillo
կարմիր – rojo
մանուշկագույն – morado
նարնջագույն – naranja
վարդագույն – rosado
շականագակույն – marron
մոխրագույն – gris

Թվեր – Números

0 – cero – զրո                1 -uno – մեկ
2 – dos – երկու
3 – tres – երեք
4 – cuatro – չորս
5 – cinco – հինգ
6 – seis – վեց
7 – siete – յոթ
8 – ocho – ութ
9 – nueve – ինը
10 – diez – տասը
11 – once – տասնմեկ
12 – doce – տասներկու
13 – trece – տասներեք
14 – catorce – տասնչորս
15 – quince – տասնհինգ
16 – dieciseis – տասնվեց
17 – diecisiete – տասնյոթ
18 – dieciocho – տասնութ
19 – diecinueve – տասնինը

20 – veinte – քսան
21 – veintiuno – քսանմեկ
22 – Veintidós – քսաներկու
23 – veintitrés – քսաներեք
24 – veinticuatro – քսանչորս
25 – veinticinco – քսանհինգ
26 – veintiséis – քսանվեց
27 – veintisiete – քսանյոթ
28 – veintiocho – քսանութ
29 – veinte – քսանինը
30 – treinta – երեսուն
31 – treinta y uno – երեսունմեկ
32 – treinta y dos – երեսուներկու
33 – Treinta y tres – երեսուներեք
34 – treinta y cuatro – երեսունչորս
35 – treinta y cinco – երեսունհինգ
36 – Treinta y seis – երեսունվեց
37 – Treinta y siete – երեսունյոթ
38: treinta y ocho – երեսունութ
39 – Treinta y nueve – երեսունինը

40 – cuarenta – քառասուն
50 – cincuenta – հիսուն
60 – sesenta – վաթսուն
70 – setenta – յոթանասուն
80 – ochenta – ութսուն
90 – noventa – իննսուն
100 – cien – հարյուր
200 – doscientos – երկու հարյուր
300 – trescientos – երեք հարյուր
400 – cuatrocientos – չորս հարյուր
500 – quinientos – հինգ հարյուր
600 – seiscientos – վեց հարյուր
700 – setecientos – յոթ հարյուր
800 – ochocientos – ութ հարյուր
900 – novecientos – ինն հարյուր

1000 – mil – հազար
2000 – dos mil – երկու հազար
1.000.000 – un millon – միլիոն
5.000.000 – cinco millones – հինգ միլիոն

Օրինակ՝ 1999 – mil novecientos noventa y nueve, 1.300.000 – un millon trescientos mil :

Լրացուցիչ բառեր
գրել – escribir
ուտել – comer
կարդալ – leer
ճանապարհորդել – viajar
պարել – bailar
երգել – cantar
խաղալ – jugar
նվագել – tocar

Վարժություններ

Վարժություն 1

Վարժություն 2

Վարժություն 3

Դաս 4՝

Իսպաներենում բայերը ըստ վերջավորության բաժանվում են 3 խմբի: Առաջին խմբի բայերն ունեն -ar, երկրորդ խմբի բայերը` -er, իսկ երրորդ խմբի բայերը` -ir վերջավորությունները:

Ամեն խմբի բայ ունի խոնարման իր ձևը: Խոնարման ժամանակ բայերի վերջավորությունները  (-ar, -er, -ir) դուրս են գալիս և բոլոր դեմքերի ժամանակ ստանում են այդ դեմքի վերջավորությունը:

Առաջին խումբ` -ar
Օրինակ՝ Hablar – խոսել
Yo (ես)- hablo
 (դու) – hablas
El / ella / usted (նա)- habla
Nosotros / nosotras (մենք)- hablamos
Vosotros / vosotras (դուք)- hablais
Ellos / ellas / ustedes (նրանք)- hablan

Երկրորդ խումբ` -er
Օրինակ՝ Comprender – հասկանալ
Yo (ես)- comprendo
 (դու) – comprendes
El / ella / usted (նա)- comprende
Nosotros / nosotras (մենք)- comprendemos
Vosotros / vosotras (դուք)- comprendeis
Ellos / ellas / ustedes (նրանք)- comprenden

Երրորդ խումբ` -ir
Օրինակ՝ Escribir
Yo (ես)- escribo
 (դու) – escribes
El / ella / usted (նա)- escribe
Nosotros / nosotras (մենք)- escribimos
Vosotros / vosotras (դուք)- escribis
Ellos / ellas / ustedes (նրանք)- escriben

Կան բայեր, որ չեն ենթարկվում այս կանոնին և խոնարվում են այլ եղանակներով: Այդ բայերից մեկն էլ gustar – դուր գալ բայն է: Այս բայի դեպքում բոլոր դեմքերով խոնարման ժամանակ վերջավորությունը մնում է նույնը, եզակիի ժամանակ` gusta, հոգնակիի ժամանակ` gustan, փոխվում են միայն դերանունները:

(Yo)me ինձ – gusta / gustan
(Tú )te քեզ – gusta / gustan
(El / ella / usted)le նրան – gusta / gustan
(Nosotros / nosotras)nos մեզ – gusta / gustan
(Vosotros / vosotras)os ձեզ – gusta / gustan
(Ellos / ellas / ustedes)les նրանց – gusta / gustan

Օրինակ՝ Le gustan las camisas blancas – Նրան դուր են գալիս սպիտակ վերնաշապիկներ:

Me gusta leer – Ինձ դուր է գալիս կարդալ:

Հետաքրքիր փաստեր Իսպանիայի մասին:

Վարժություն

Դաս 5՝

Ընտանիք

Հայր – padre
մայր – madre
ծնողներ – padres
պապիկ – abuelo
տատիկ – abuela
դուստր (աղջիկ) – hija
որդի (տղա) – hijo
եղբայր – hermano
քույր – hermana
թոռ (տղա) – nieto
թոռ (աղջիկ) – nieta
կին – mujer
ամուսին – marido
հորաքույր / մորաքույր – tia
հորեղբայր / մորեղբայր – tio
զարմիկ – primo
զարմուհի – prima

Ստացական դերանուններ – Los Posesivos

Singular – եզակիPlural – հոգնակի
Mi – իմ
Օրինակ՝ mi padre – իմ հայրը, mi madre – իմ մայրը
Mis – իմ
Օրինակ՝ mis hermanos – իմ եղբայրները, mis hermanas – իմ քույրերը
Tu – քո
Օրինակ՝ tu padre – քո հայրը, tu madre – քո մայրը
Tus – քո
Օրինակ՝ tus hermanos – քո եղբայրները, tus hermanas – քո քույրերը
Su – նրա
Օրինակ՝ su padre – նրա հայրը, su madre – նրա մայրը
Sus – նրա
Օրինակ՝ sus hermanos – նրա եղբայրները, sus hermanas – նրա քույրերը
Nuestro / nuestra – մեր
Օրինակ՝ nuestro piso – մեր հատակը, nuestra casa – մեր տունը
Nuestros / nuestras – մեր
Օրինակ՝ nuestros amigos – մեր ընկերները, nuestras amigas – մեր ընկերուհիները
Vuestro / vuestra – ձեր
Օրինակ՝ vuestro piso – ձեր հատակը, vuestra casa – ձեր տունը
Vuestros / vuestras – ձեր
Օրինակ՝ vuestros amigos – ձեր ընկերները, vuestras amigas – ձեր ընկերուհիները
Su (ellos, ellas, ustedes) – նրանց
Օրինակ՝ su piso – նրանց հատակը, su casa – նրանց տունը
Sus – նրանց
Օրինակ՝ sus amigos/as – նրանց             ընկեր/ուհիները

Լրացուցիչ 

կա – hay
չկա – no hay
լավ – bien

շատ լավ – muy bien
վատ – mal
շատ վատ – muy mal
նորմալ – regular
բավականին – bastante

***
Mucho / muy – շատ
Mucho – օգտագործում է բայերի և գոյականների հետ:
Muy  – օգտագործում է ածականների հետ:

Վարժություններ

Վարժություն 1

Դաս 6՝

Շաբաթվա օրեր – Los dias de semana

երկուշաբթի – lunes
երեքշաբթի – martes
չորեքշաբթի – miercoles
հինգշաբթի –jueves
ուրբաթ – viernes
շաբաթ – sabado
կիրակի – domigo
հանգստյան օրեր – fin de semana (weekend – շաբաթ, կիրակի)
ամեն երկուշաբթի  – los lunes
երկուշաբթի օրը – el lunes
Օրինակ՝
 Ամեն երկուշաբթի ես  իսպաներենի դաս ունեմ: –  Los lunes tengo una clase de español.
Երկուշաբթի օրը ես գնալու եմ կինոթատրոն: – Yo voy al cine el lunes.

Տարվա եղանակներ

գարուն – primavera
գարնանը – en primavera
ամառ – verano
ամռանը – en verano
աշուն – otoño
աշնանը – en otoño
ձմեռ – invierno
ձմռանը – en invierno

Բնության երևույթներ

Ցուրտ է և ձյուն է գալիս – hace frio y nieve
Քամի է – hace viento
Անձրև է գալիս – llueve
Արև է – hace sol
Շոգ է – hace color
Ամպամած է – esta nublado

Լրացուցիչ

sur – հարավ
norte  – հյուսիս
este – արևելք
oeste – արևմուտք

¿Cual? – ո՞րը
¿Que? – ի՞նչ
¿Cuales? – որո՞նք
¿Donde? – որտե՞ղ
¿Como? – ինչպե՞ս / ինչպիսի՞
¿Cuantos? – քանի՞

Վարժություններ

Վարժություն 1

2. Թարգմանեք նախադասությունները

 1. Գարնանը անձրև է գալիս:
 2. Ամռանը արև է և շոգ:
 3. Աշնանը ցուրտ է և ամպամած:
 4. Ձմռանը ցուրտ է և ձյուն է գալիս:

Դաս 7՝

Իսպանացիները սովորաբար օրվա ընթացքում սնվում են երեք անգամ:
նախաճաշ – el desayuno – առավոտյան – por la mañana
ճաշ – la comida – կեսօրին – a mediodia
ընթրիք la cena – երեկոյան – por la tarde

Ռեստորանում

Ի՞նչ եք ցանկանում – ¿Que desea?
Ի՞նչ արժե – ¿Cuanto es?
Խնդրում եմ, ինձ սուրճ բերեք  – Me pone un cafe. por favor.
Գասպաչո ունե՞ք – ¿Tienen gazpacho?
Մենք ցանկանում ենք նախաճաշել – Nosotrosas auerriamos desayunar
Ի՞նչ խորհուրդ կտաք – ¿Que me recomienda?
Խմելու ի՞նչ եք ցանկանում – ¿Para beber?
Մեկ շիշ ջուր, խնդրում եմ – Una botella de agua. por favor.
Ի՞նչ բանջարեղեն ունեք – ¿Que verduras tiene?
Ինձ դուր եկավ, շնորհակալություն – Me gusta, gracias.
Ինձ դուր չեկավ – Me no gusta.

Վարժություն

Actividad de la comida y la bebida` պետք է ընտրել նկարին համապատասխան բառը

Actividad 1` լսեք ձայնադրությունը և նկարի վրա սեղմեք այն ուտելիքի վրա, ինչի մասին խոսվում էր ձայնագրության մեջ

Actividad 3 ` Գտեք խառը տառերի մեջ նկարներին համանպատասխան բառերը, մեկը չկա, գտեք՝ որն է պակասում։

Դաս 8՝

Ժամեր

Ժամը քանի՞սն է – ¿Que hora es?
Ժամ ունե՞ս – ¿Tienes hora?
Ժամը 1-ն է – es la una
Ժամը երկուսն / երեքն… է – son las dos / tres… 

 • En punto – ուղիղ
  Son las tres en punto – ուղիղ ժամը երեքն է
 • – անց
  Son las cuatro y diez – ժամը 4:10 է
 • Menos – պակաս
  Son las dos menos cinco – երկուսից հինգ է պակաս
 • Media – անց կես
  Son las dos  y media – ժամը 2:30 է
 • Cuarto – 15 րոպե
  Son las tres y cuarto – 2:15

Առավոտյան – por la mañana
Ցերեկը – por la tarde
Գիշերը – por la noche

Առավոտվա – de la mañana
Առավոտվա 6-ն է – son las seis

Կեսօրվա – del mediodia
Կեսօրվա 12-ն է – son las doce del mediodia

Ցերեկվա – de la tarde
Ցերեկվա 5-ն է – son las cinco de la tarde

Գիշերվա – de la noche 
Գիշերվա 9-ն է – son las nueve de la noche

Որ ժամին – a que hora es
ժամը երկուսին – a las dos

Վարժություններ

Դաս 9՝

Մարդու արտաքին

գեղեցիկ – guapo
տգեղ – feo
բարձրահասակ – alto
ցածրահասակ – bajo
նիհար – delgado
գեր – gordito
նորմալ – normal
սևահեր / թխամաշկ – moreno
շիկահեր – rubio

Բնավորություն

զվարճալի – divertido
ձանձրալի – aburrido
շփվող – abierto
չշփվող – cerrado
լուրջ – serio
համակրելի – simpatico
ամաչկոտ – timido
հաճելի  (լավիկ) – majo
հետաքրքիր – interesante
խելացի – inteligente
ուրախ – alegre
հաճելի – agradable

Թարգմանեք նախադասությունները՝

 1. Նա (տղայի մասին)գեր է և ցածրահասակ:
  El es gordito y bajo.
 2. Նա (աղջկա մասին)գեղեցիկ է և խելացի:
 3. Նա (տղայի մասին)սևահեր է և բարձրահասակ:
 4. Մենք ուրախ ենք:
 5. Նրանք զվարճալի են:
 6. Դու ամաչկոտ ես:
 7. Դուք (աղջիկներ) հետաքրքիր եք:
 8. Նա ձանձրալի է:

Գրեք փոքրիկ բնութագիր ձեր ընկերոջ / ընկերուհու մասին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s