Դպրոցի կազմակերպչի աշխատակարգ

Դպրոցի կազմակերպիչը (այսուհետ՝ կամակերպիչ) դպրոցի սովորողների որոշակի խմբի (այսուհետ՝ սովորողներ)` դասացուցակով որոշված ուսումնական պարապմունքներից դուրս ժամանակի (այդ թվում` դասամիջոցը) կազմակերպող մանկավարժական աշխատողն է: Կազմակերպչին դպրոցի ղեկավարի ներկայացմամբ նշանակում է կրթահամալիրի տնօրենը: Կազմակերպչի տարեկան աշխատանքային պլանը` անհատական աշխատաժամանակը, հաստատում է դպրոցի ղեկավարը: Կազմակերպչի ընդմիջումը չի կարող համընկնել դասամիջոցի հետ: Կազմակերպիչը սովորողի մանկավարժ խորհրդատուն է, նրա իրավունքների պաշտպանը:  Կազմակերպիչը կարող է շաբաթական մինչև 8 ժամ ուսումնական ծանրաբեռնվածություն ունենալ:
Կազմակերպիչը.

 • սովորողին և նրա ծնողին ծանոթացնում է կրթահամալիրին, դպրոցի ուսումնական պլանին, դրա պարզաբանումներին և գործող կարգերին.
 • մասնակցում է սովորողի անհատական ուսումնական պլանը կազմելուն՝ ներառյալ լրացուցիչ կրթությունը.
 • սովորողի, նրա օրինական ներկայացուցչի (այսուհետ՝ ծնող) հետ քննարկում, լրացնում և դպրոցի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում սովորողի ուսումնառության պայմանագիրը և հետևում է, որ սովորողը և նրա ծնողը կատարեն պայմանագրով, կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոններով որոշված իրենց պարտականությունները.
 • ունի մանրամասն տեղեկություն սովորողի մասին, այդ թվում` նաև նրա հատուկ կարիքների.
 • դպրոցի ղեկավարին հիմնավորված միջնորդություն է ներկայացնում սովորողի ուսումնական վճարը զեղչելու մասին.
 • անհրաժեշտության դեպքում կարողանում է կապվել սովորողի ծնողի հետ.
 • կազմակերպում է սովորողի ծնողի մեդիակրթությունը, ծնողների մասնակցությունը դպրոցի ուսումնական օրացույցով որոշված ստուգատեսներին, միջոցառումներին
 • հետևում է սովորողի ուսումնական, այդ թվում` լրացուցիչ, ինքնակրթության գործունեությանը,   բլոգավարությանը.
 • կազմակերպում է սովորողի մասնակցությունը մարմնակրթության և սովորողի ընտրությամբ դասընթացներին.
 • սովորողների հետ մշակում և իրականացնում է ուսումնական, հասարակական նախագծեր.
 • նպաստում է սովորողների ինքնակառավարման, ինքնակասպասարկաման աշխատանքին.
 • դասավանդողների հետ քննարկում է առանձին սովորողների վարքագծի առանձնահատկությունները, անհրաժեշտության դեպքում լուծումներ առաջարկում.
 • մասնակցում է սովորողների ճամփորդություններին, ճամբարներին.
 • կազմակերպում է ուսումնական գործընթացին վերաբերող փաստաթղթերի նախագծերի քննարկումը սովորողների, նրանց ծնողների հետ.
 • դպրոցի ղեկավարի գիտությամբ անց է կացնում ծնողական հավաքներ, սեմինարներ, քննարկումներ.
 • դպրոցի ղեկավարին միջնորդություն է ներկայացնում սովորողին խրախուսելու կամ տույժի ենթարկելու մասին.
 • օրինական միջոցներով պաշտպանում է սովորողի իրավունքները և շահերը.
 • կատարում է դպրոցի ղեկավարի, կրթահամալիրի տնօրենի հանձնարարություններ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s